Warunki licencji

określające warunki korzystania z Elektronicznej Instrukcji wykorzystania zestawów tablic interaktywnych i oprogramowania w procesie dydaktycznym przygotowanej w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" i materiałów na niej zamieszczonych

Licencjodawca: Dreamtec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy          pod numerem 0000323972, posiadająca nr NIP 898-215-56-06, nr REGON 020932484, reprezentowaną  przez: Dariusza Szumiło – Prezesa Zarządu,  zwaną dalej Licencjodawca.

Licencjobiorca: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613 zwanym dalej „Licencjobiorcą”

§ 1

1. Przedmiotem licencji jest upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), który stanowi elektroniczną „instrukcję wykorzystania zestawów tablic interaktywnych i oprogramowania w procesie dydaktycznym w wersji online” realizowaną w ramach platformy e-learningowej, w dalszej części umowy zwany Utworem.

2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz że korzystanie z Utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców Utworu. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

3. Utwór powstał w ramach realizacji projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” dofinansowanego z Unii Europejskiej.

§ 2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy oraz Partnerom projektu (w tym nauczycielom, uczniom) oraz Kujawsko-Pomorskim Centrom Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku praw do:

a. niewyłącznego, niezbywalnego i bezterminowego prawa do korzystania z Utworu (licencja) 

b. użytkowania Platformy oraz jego treści w niej dostępnych

c. wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i wykorzystania w kraju lub za granicą w Internecie oraz w sieciach zamkniętych w całości lub jego części.

d. publicznego odtworzenia lub udostępnienia w całości lub części dzieła.

e. wypożyczenia całości lub części dzieła oraz możliwości jego wykorzystania w części lub w całości przez Licencjobiorcę jego jednostki podległe oraz nauczycieli i uczniów województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Licencja zostaje udzielona odpłatnie, a cena licencji zawarta jest w cenie oferty stanowiącej załącznik 

nr 1  do umowy nr WZP.273.14./2015 zawartej w dniu 25.05.2015 r. 

3. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Utworu wyłącznie w celach edukacyjnych, dydaktycznych i oświatowych w ramach realizowanego projektu.

4. Licencjobiorca nie jest upoważniony do zarobkowego wykorzystywania Utworu.

5. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Utworu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

6. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji), ani też Utworu odsprzedać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, czy udostępniać w inny sposób do korzystania osób trzecich w zakresie wyraźnie nie przewidzianym niniejszą umową.

§ 3

Licencja zostaje udzielona Licencjonobiorcy bezterminowo.

§ 4

Licencjobiorca nie nabywa własności egzemplarzy Utworu, ani innych materiałów przekazanych przez Licencjodawcą w wykonaniu niniejszej umowy. 

§ 5

Licencjonobiorca ma prawo do wprowadzania zmian do Elektronicznej Instrukcji wykorzystania zestawów tablic interaktywnych i oprogramowania w procesie dydaktycznym w wersji online.

§ 6

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej licencji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.